Cestovní kancelář M TOUR s.r.o.
Dolní 227
580 02 Havlíčkův Brod
Tel.: (+420) 569 420 347
Fax: (+420) 569 424 267
E-mail: mtour@mtour.cz
Nám. T. G. Masaryka 321
583 01 Chotěboř
Tel.: (+420) 569 641 008
Fax: (+420) 739 491 071
E-mail: chotebor@mtour.cz

mtour - cestovní kancelář

Všeobecné smluvní podmínky platné od 1. 1. 2014

1. Smluvní vztah


 

Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří CK M TOUR s.r.o. (dále jen CK nebo CK M TOUR) a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) podepsané písemné cestovní smlouvy potvrzené CK M TOUR. Předáním vyplněné a podepsané cestovní smlouvy zákazník stvrzuje, že tyto všeobecné smluvní podmínky CK M TOUR uznává a souhlasí s nimi. Potvrzením cestovní smlouvy se CK M TOUR zavazuje zákazníkovi zabezpečit služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě. Katalogy zájezdů jsou vydávány ve velkém předstihu. CK M TOUR si proto vyhrazuje právo oznámit před uzavřením smlouvy změny údajů uvedených v katalogu zájezdů. V takovémto případě, kdy se údaje v cestovní smlouvě a v katalogu odlišují, jsou závazné údaje uvedené v cestovní smlouvě.

 

2. Účast na zájezdech a cestovní doklady


 

Účastník zájezdu musí v době před nástupem zájezdu dosáhnout 18 let. Osoby od 15 do 18 let se mohou zájezdu zúčastnit se souhlasem zákonného zástupce nebo v jeho doprovodu. Osoby mladší 15 let se mohou zájezdu zúčastnit pouze v doprovodu zákonného zástupce. Každý účastník je osobně zodpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto předpisů, nese zákazník. Platný cestovní doklad si zabezpečuje každý účastník sám. Obecně platí, že pro cestu do dané země stačí cestovní pas platný ještě 6 měsíců po ukončení cesty. CK M TOUR nenese odpovědnost za škody, které mohou zákazníkovi vzniknout v důsledku závad v cestovních dokladech, resp. při neudělení víza.

 

3. Přihlášení na zájezd, potvrzení účasti a platbaNa zájezd se zákazník může přihlásit přímo v CK M TOUR nebo u obchodních zástupců, kteří uzavřeli Smlouvu o obchodním zastoupení s CK M TOUR. Smlouva o zajištění zájezdu je se zákazníkem uzavřena předáním řádně vyplněné cestovní smlouvy podepsané zákazníkem a potvrzené CK M TOUR. Cestovní smlouva platí i pro další osoby uvedené na formuláři. Za smluvní závazky dalších přihlášených ručí objednavatel jako za své vlastní. CK M TOUR má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím. CK M TOUR má právo požadovat zálohu ve výši min. 50 % z celkové ceny. Celkovou cenou se rozumí součet ceny za všechny přihlášené osoby (včetně všech doobjednaných fakultativních služeb, s výjimkou dětí do 2 let, které cestují zdarma a nemají nárok na poskytnuté služby). Doplatek celkové ceny je zákazník povinen uhradit nejpozději do 30 dnů před realizací zájezdu. V případě, že je doba kratší než 30 dní, je zákazník povinen uhradit 100 % celkové ceny ihned. Platba se provádí složením hotovosti v CK M TOUR složenkou, vkladem nebo převodem na účet CK M TOUR, případně prostřednictvím těch prodejců, které zákazník zmocní k provedení platby na CK M TOUR. Za řádnou a včasnou úhradu odpovídá vždy zákazník. V případě nedodržení termínu úhrady ceny zájezdu nebo její části zákazníkem v dohodnutých termínech je CK M TOUR oprávněna jeho účast na zájezdu zrušit s tím, že náklady spojené se zrušením účasti (stornopoplatky) hradí zákazník. Bez plného zaplacení celkové ceny zájezdu na účet CK M TOUR nemá zákazník nárok na poskytnutí služeb.


4. Cena zájezdu a jeho změna

 

Cenou zájezdu se rozumí cena uvedená na cestovní smlouvě. Případně slevy, vyhlášené CK M TOUR po datu podpisu cestovní smlouvy zákazníkem, nezakládají právo zákazníka na snížení již potvrzené ceny. CK M TOUR je oprávněna do 21. dne před realizací zájezdu jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu v případě, že dojde ke zvýšení:
- ceny za dopravu vč. cen pohonných hmot
- plateb spojených se službami, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu
- směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10 %

Písemné oznámení o zvýšení ceny zašle CK M TOUR zákazníkovi nejpozději 21 dnů před zahájením zájezdu. Je-li CK M TOUR nucena zvýšit cenu zájezdu za jiných než výše uvedených podmínek, navrhne zákazníkovi změnu smlouvy (viz bod 7).

 

5. Důležitá upozornění o některých službách


 

Ubytování na pokojích hotelů a apartmánů je možné podle běžných mezinárodních zvyklostí, až na výjimky, v den příjezdu po 14. hodině. V den odjezdu se pokoje musí uvolnit, až na výjimky, do 10. hodiny. Rozsah a počet služeb v hotelích není dán počtem noclehů, ale časy příjezdu a odjezdu z ubytovacího zařízení. Při rezervaci ubytování v apartmánech je zákazník plně zodpovědný za počet lidí, které přihlásí k obývání apartmánu, bez ohledu na jejich věk. Upozorňujeme, že správa apartmánů může odmítnout nepřihlášené osoby ubytovat, bez nároku na jejich další reklamaci. Dětské postýlky je nutno si vyžádat předem v CK M TOUR. Při výběru zájezdu si dobře povšimněte v něm nabízených služeb. Zejména ve vztahu k ceně zájezdu je třeba si uvědomit skutečnosti, které vyplývají z vaší volby. Jednolůžkové pokoje často nemají balkon, a tedy nelze ze strany klienta vyžadovat balkon, i když tento je v popisu hotelu u pokojů uveden. Pokud není uvedeno jinak (př. v katalogu), jsou v ceně zájezdu služby českého průvodce, delegáta. Povinnosti delegáta jsou dány mezinárodně všeobecně užívanou praxí, kdy se jeden zástupce CK M TOUR věnuje zákazníkům ve více ubytovacích zařízeních v jím dosažitelné lokalitě. K zajištění kontaktu se zákazníky užívá přiměřených prostředků (informační tabule s pohotovostním kontaktem na něj stanovení úředních hodin, atd.). Podle běžných mezinárodních zvyklostí je při přiobjednání stravy v hotelích nutno objednat stejnou stravu pro všechny osoby, které spolu sdílí pokoj, a to na celou dobu pobytu, pokud není v katalogu uvedeno nebo s pracovníkem CK M TOUR dohodnuto jiné řešení. Zákazník bere na vědomí, že při rezervaci poloviny dvoulůžkového (event. vícelůžkového) pokoje, musí být započítána přirážka k ceně jako za rezervaci 1lůžkového pokoje, pokud se nenajde další účastník. První a poslední den zájezdu jsou určeny především k zajištění dopravy, transferů a ubytování a nejsou považovány za dny plnocenného rekreačního pobytu. V tomto smyslu nelze tudíž reklamovat event. zkrácení zájezdu. CK M TOUR neručí za případné zpoždění z technických důvodů, z důvodů nepříznivého počasí, příp. z důvodu přetížení letových koridorů, komunikací, hraničních přechodů, stávek či vyšší moci: cestující musí při plánování přípojů, dovolené, obchodních termínů apod. brát možnost výraznějšího zpoždění v úvahu. Posuny letových časů se mohou uskutečnit i v poslední chvíli a přes veškeré úsilí CK M TOUR, leteckých i jiných přepravců se mnohdy nepodaří těmto změnám zamezit, ani o nich předem informovat. V případě zpoždění nevzniká zákazníkovi právo na odstoupení od smlouvy ani na slevu či jiné odškodnění. CK M TOUR nenahrazuje služby, které nebyly v důsledku změny termínu odletu či odjezdu čerpány.

6. Práva a povinnosti zákazníkaK základním právům zákazníka patří:


- právo na řádné poskytnutí potvrzených služeb

- právo obdržet 7 dnů (pokud se nejedná o zájezd „na poslední chvíli“) před zahájením zájezdu podrobné informace o všech skutečnostech, které jsou pro zákazníka důležité, a které jsou CK M TOUR známy
- právo na dodatečné informace, pokud nebyly uvedeny v katalogu, zvl. kontakt na osobu, na kterou se zákazník v případě nesnází může obrátit (místní zástupce nebo cestovní kancelář, která spolupracuje v místě pobytu s CK M TOUR, zastupitelský úřad – adresa a telefon) 

- právo být seznámen s případnými změnami programu zájezdu, rozsahu služeb a ceny (viz 4, 5)
- právo zrušit svoji účast kdykoliv před zahájením čerpání služeb odstoupením od smlouvy za podmínek dle čl. 9.

- právo písemně oznámit CK M TOUR, že se místo něho zájezdu zúčastní jiná osoba v případě, že v oznámení je současně prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s cestovní smlouvou a splňuje všechny podmínky k účasti na zájezdu: toto oznámení musí být doručeno CK M TOUR v termínu do 30 dnů před začátkem zájezdu: původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a nákladů, které CK M TOUR vzniknou v souvislosti se změnou zákazníka

- právo na reklamaci vad v souladu s čl. 10.

- právo na ochranu dat, která uvádí v cestovní smlouvě a v dalších dokumentech, před nepovolanými osobami

- právo obdržet spolu s cestovní smlouvou doklad o povinném smluvním pojištění CK M TOUR pro případ jejího úpadku, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události

 K základním povinnostem zákazníka patří:

- poskytnout CK M TOUR součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, zejména úplné a pravdivé vyplnění potřebných formulářů a  přeložení potřebných dokladů

- zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu zájezdu, obdobně zajistí doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje

- nahlásit účast cizích státních příslušníků

- platit cenu zájezdu v souladu s čl. 3 těchto podmínek a prokázat to dokladem o zaplacení

- bez zbytečného odkladu sdělovat CK M TOUR své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu sjednaných služeb

- převzít od CK M TOUR doklady potřebné pro čerpání služeb
- dostavit se ve stanoveném čase na místo srazu

- při cestách do zahraničí mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí (cestovní doklad, víza, atd.): cizí státní příslušníci jsou povinni se informovat o vízové povinnosti u zastupitelství zemí, kam cestují, resp. kterými budou projíždět, a potřebná víza si obstarat sami

- řídit se pokyny průvodce zájezdu nebo jiné cestovní kanceláří určené osoby a dodržovat stanovený program, dodržovat předpisy platné v navštívené zemi, resp. místě a objektu: v případě porušení právních předpisů nebo závažného narušování programu či průběhu zájezdu je CK M TOUR oprávněna zákazníka ze zájezdu vykázat, přičemž tento ztrácí nárok na další služby stejně tak jako nárok na úhradu nevyužitých služeb.

- zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní účastníky zájezdu
- uhradit event. škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo v ubytovacím nebo jiném zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle cestovní smlouvy.

 

7. Změny sjednaných služeb

Před zahájením zájezdu

Pokud nastanou okolnosti, které CK M TOUR brání poskytnout služby podle sjednaných podmínek, je povinna provést odpovídající změny (např. programu, trasy nebo ceny) nebo zájezd zrušit. Takové změny je CK M TOUR povinna oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu.


Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené ceny nebo zálohy, příp. na převod zaplacené částky na úhradu ceny náhradního plnění bez jakýchkoliv stornopoplatků v následujících případech:

- při zrušení zájezdu cestovní kanceláří

- při změně termínu konání zájezdu o více než 3 dny

- při závažné změně programu, trasy poznávacích zájezdů

- při změně ceny zájezdu s výjimkou případů uvedených v bodu 4
- při závažné změně ubytování u pobytových zájezdů - za závažnou změnu se nepovažuje, je-li
 nové ubytování v objektu stejné nebo vyšší kategorie ve stejné oblasti

- při závažné změně způsobu přepravy – za závažnou změnu se nepovažuje změna příjezdové nebo odjezdové trasy z dopravních, bezpečnostních a podobných důvodů. Za závažnou změnu se také nepovažuje změna odletového (odjezdového) či příletového (příjezdového) místa oproti původně stanovenému. V takovém případě zajistí CK M TOUR na vlastní náklady náhradní dopravu z (do) původně stanoveného místa, popř. uhradí náklady na náhradní dopravu do výše jízdného vlakem 2. třídy, popř. autobusového jízdného. Na základě předpisů a pravidel běžných v mezinárodní letecké přepravě si CK M TOUR vyhrazuje možnost změny trasy letu, uskutečnění mezipřistání, změnu letecké společnosti, typu letadla a let. řádu. Tyto změny, jakož i zpoždění odletu (odjezdu) nezaviněné CK M TOUR, nelze rovněž považovat za závažnou změnu přepravy.


Pokud zákazník neodstoupí od smlouvy ve lhůtě 5 dnů od doručení oznámení o změnách, má se za to, že s její změnou souhlasí.

 

V průběhu zájezdu

CK M TOUR je oprávněna provádět operativně změny programu a poskytovaných služeb v průběhu zájezdu, pokud z vážných důvodů není možné původně
 dohodnutý program a služby dodržet. V takovém případě je CK M TOUR povinna:

- zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě pokud možno shodné nebo blížící se k původním podmínkám, resp. odpovídající zaměření zájezdu

- vrátit zákazníkovi zaplacenou cenu služeb neposkytnutých vinou CK M TOUR, za které nebylo poskytnuto náhradní plnění
- poskytnout zákazníkovi slevu z ceny služeb, které byly zahrnuty do ceny zájezdu a nebyly vinou CK M TOUR poskytnuty v plném rozsahu a kvalitě


V případě, že CK M TOUR zajistí jako náhradní plnění služby stejné nebo vyšší kvality (např. ubytování v jiném hotelu stejné nebo vyšší třídy), jsou další nároky zákazníka vůči CK M TOUR vyloučeny. 
CK M TOUR si vyhrazuje právo na změnu věcného i časového programu z důvodu zásahu vyšší moci, z důvod rozhodnutí státních orgánů nebo mimořádných okolností (nejistá bezpečnostní situace, stávky, dopravní problémy, neštěstí a další okolnosti, které CK M TOUR nemohla ovlivnit ani předvídat) a nepřebírá odpovědnost za důsledky, plynoucí z takové změny programu a ceny zájezdu. Přeruší-li cestovní kancelář zájezd z důvodu vyšší moci, je povinna učinit veškerá opatření k dopravě cestujícího zpět.

 

Zrušení zájezdu ze strany CK M TOUR

CK M TOUR si vyhrazuje právo zrušit zájezd, jestliže nebylo dosaženo minimálního počtu účastníků, který činí u autobusových zájezdů 30 osob, o takovém
 zrušení zájezdu musí CK M TOUR zákazníka informovat do 7 dnů před realizací zájezdu
. CK M TOUR je také oprávněna zrušit zájezd v důsledku neodvratitelné události, které nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na ní 
 rozumně požadovat
. CK M TOUR je také oprávněna zrušit zájezd z jiných důvodů, v tomto případě je povinna zákazníka informovat nejpozději 20 dnů před realizací zájezdu.

 

Zrušení zájezdu ze strany zákazníka, změna rezervace

Zákazník je oprávněn zrušit svou smlouvu s CK M TOUR kdykoliv před odjezdem na zájezd. Zrušení zájezdu musí být provedeno písemně. Pro určení doby 
zrušení zájezdu je rozhodující doručení písemného oznámení o zrušení zájezdu do CK M TOUR.
               


Pokud zákazník odstoupí od smlouvy, je povinen uhradit CK M TOUR následující stornopoplatky za každého přihlášeného účastníka:
            
- dojde-li ke zrušení účasti na zájezd v době více jak 45 kalendářních dnů před stanoveným termínem zahájení zájezdu je poplatek min. 200 Kč                     

- 10 % z celkové ceny zájezdu, dojde-li ke zrušení účasti na zájezd v době od 44 do 30 kalendářních dnů před stanoveným termínem zahájení zájezdu                     

- 30 % z celkové ceny zájezdu, dojde-li ke zrušení účasti na zájezd v době od 29 do 15 kalendářních dnů před stanoveným termínem zahájení zájezdu
                    

- 50 % z celkové ceny zájezdu, dojde-li ke zrušení účasti na zájezd v době od 14 do 8 kalendářních dnů před stanoveným termínem zahájení zájezdu
                    

- 80 % z celkové ceny zájezdu, dojde-li ke zrušení účasti na zájezd v době od 7 do 4 kalendářních dnů před stanoveným termínem zahájení zájezdu
                    

- 100 % z celkové ceny zájezdu, dojde-li ke zrušení účasti na zájezd v době kratší než 3 dny před stanoveným termínem zahájení zájezdu, pokud se nedostaví k odjezdu nebo pokud se nezúčastní zájezdu, příp. porušení celních, pasových a devizových předpisů               


Celkovou cenou se rozumí plná prodejní cena za všechny stornované osoby včetně všech objednaných fakultativních služeb - příplatků. 
V případě storno jedné osoby ve dvojlůžkovém pokoji musí zbývající osoba doplatit příplatek za jednolůžkový pokoj, obdobně se postupuje při obsazení 
bungalovu/apartmá nižším počtem osob.
 Při určení počtu dnů pro výpočet stornopoplatků se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy došlo ke stornování zájezdu. Do počtu dnů se nezapočítává 
 den zahájení zájezdu (odletu, odjezdu či nástupu na zájezd).
 Před zahájením zájezdu může zákazník písemně oznámit CK, že se zájezdu místo něho (za stejných podmínek) zúčastní jiná osoba v oznámení uvedená, pouze za 
podmínek stanovených v ustanovení par.2532 OZ. Taková změna musí být právně i technicky možná a uskutečnitelná (např. s ohledem na lhůtu pro zajištění víza, 
letenek atd.). CK je oprávněna po zákazníkovi (stávajícím zákazníkovi) požadovat poplatek za realizovanou záměnu a náklady s tím spojené. Původní a nový 
zákazník odpovídají společně a nerozdílně za zaplacení souúhrnné ceny a úhradu nákladů. CK M TOUR upozorňuje zákazníky, že v ceně zájezdů není zahrnuto pojištění stornopoplatků v případě zrušení zájezdu, a proto všem doporučuje připlacení 
fakultativního cestovního pojištění.

 

8. Reklamační řádV případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je nižší než byla předem dohodnuta, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Své nároky z reklamace musí zákazník uplatnit u CK M TOUR ústně či písemně,  nejpozději však do 1 měsíce od skončení zájezdu. Reklamaci lze uplatnit i u cestovní kanceláře nebo agentury, která zprostředkovala uzavření cestovní smlouvy. CK je povinna zákazníkovi vydat písemné potvrzení o přijetí reklamace a o způsobu vyřízení.
 
Zákazník je povinnen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém. Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení a řádného vyřízení reklamace. Pokud se nedostatek nepodaří odstranit, sepíše průvodce/delegát CK M TOUR, příp. jiný odpovědný zástupce CK M TOUR se zákazníkem reklamační protokol, který musí zákazník předložit při uplatnění reklamace. Zákazník je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu CK M TOUR (vis major) nebo k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a cestovní kanceláří zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi, pokud není dohodnuto jinak, nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb.CK M TOUR  neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena:


- zákazníkem


- třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu

- neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat

- CK M TOUR neručí za úroveň cizích služeb u akcí, které si zákazník objedná na místě, a jejichž organizátorem není CK M TOUR

Výše náhrady škody za závazky z cestovní smlouvy, týkající se letecké dopravy, se řídí ustanoveními mezinárodních dohod uzavřených ve Varšavě, Haagu a v Guadalajaře a v případě letů do USA a Kanady Montrealskou dohodou.
 Ztrátu, poškození či pozdní dodání zavazadel v letecké přepravě reklamuje zákazník přímo u dopravce.
 Vyřízení reklamace musí být provedeno nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace, pokud se CK M TOUR nedohodne se zákazníkem na delší lhůtě. V ostatním platí ustanovení obecně závazných právních předpisů.

 

9. Pojištění

 

Povinné smluvní pojištění CK 

CK M TOUR uzavřela pojištění, na základě kterého vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CK z důvodu svého úpadku:

- neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu

- nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil, nebo

- nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti

V případě, že zákazníkovi nebude poskytnuta doprava z místa pobytu v zahraničí zpět do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu, poskytne pojišťovna plnění zabezpečením dopravy z místa pobytu do ČR vč. nezbytného ubytování a stravování do doby odjezdu. Zajistí-li si zákazník dopravu vč. nezbytného ubytování a stravování na vlastní náklady, poskytne mu pojišťovna peněžní plnění pouze do výše, jakou by musela vynaložit, pokud by dopravu, ubytování a stravování zajišťovala sama.

 

Cestovní pojištění zákazníka

Zákazníci jsou u zájezdů (pokud je v katalogu u jednotlivých programů uvedeno - viz odstavec „Cena zájezdu“) po dobu konání pojištěni komplexním cestovním pojištěním na základě smlouvy uzavřené mezi CK M TOUR a Českou pojišťovnou a.s.. Pojištěním zákazníka vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem a pojišťovnou. CK M TOUR je pouze zprostředkovatelem smluvního vztahu. Pojištění je součástí ceny zájezdu v případě, že je to výslovně uvedeno v katalogu u jednotlivých programů v odstavci „Cena zájezdu“.


Komplexní pojištění zahrnuje pojištění pro případ:

- léčebné výlohy po dobu hospitalizace

- úrazu a trvalých následků

- odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku

- repatriace

- storno zájezdu


Komplexní pojištění je pouze u některých zahraničních pobytů. U pobytů v ČR a ostatních je možné individuálně přiobjednat.

 

10. Využívání osobních datZákazník souhlasí s tím, aby CK M TOUR v souladu s ustanoveními zák. č. 101/2000 Sb. zpracovávala jeho chráněné osobní údaje včetně rodného čísla. Tyto údaje bude CK M TOUR zpracovávat za účelem nabízení služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných CK M TOUR a pro akviziční činnost. Údaje budou uchovávány po dobu 10 let a budou přístupny pouze zaměstnancům CK M TOUR a budou předávány pouze v míře nezbytně nutné poskytovatelům objednaných služeb nebo Úřadem pro ochranu osobních údajů registrovanému zpracovateli.

 

11. Závěrečná ustanoveníTyto Všeobecné smluvní podmínky vstoupily v platnost dne 1. 1. 2014 a vztahují se na všechny zájezdy CK M TOUR. Objednavatel zájezdu       podpisem 
smlouvy o zájezdu potvrzuje, že se seznámil s jejím obsahem, zejména s rozsahem objednaných služeb, podmínkami pojištění ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. a podmínkami cestovního pojištění, jakož i s podmínkami úhrady odstupného, které je v případech stanovených touto smlouvou povinen uhradit CK. S těmito
 podmínkami souhlasí a to jménem všech spolucestujících osob, ve prospěch kterých tuto smlouvu o zájezdu uzavírá. Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na  celkovou platnost podmínek a smlouvy. Na prodej zájezdů organizovaných spolupracujícími cestovními kancelářemi se vztahují podmínky té cestovní kanceláře, která zájezd zajišťuje. S podmínkami se zákazník seznámí při podpisu cestovní smlouvy. CK M TOUR v těchto případech vystupuje pouze jako zprostředkovatel při uzavření smluvního vztahu mezi zákazníkem a spolupracující CK.